mandag 29. april 2013

"No ska me kosa litt..."

"Før va elskovslivet bra,
da va bra
me gjorde slek dei gjer i stygge blad.
Når oksen kom med pes og stønn
eg folda klauvena og bad ei bønn.
No ser eg oksen aldri att,
ein insiminatør har øvetatt.
Han kjem med verktøyskrinet sitt
og seie: "No ska me kosa litt..."."
Nysgjerrige kyr

I storfeavlen vert oksar som har svært god avstamming og som samstundes oppfyller ulike kriterie aktuelle for avkomsgransking. Avkomsgranskinga vert utført av Geno, og vil seie at kvar okse som testast får eit avgrensa tal med avkom og dei ulike prestasjonane til desse vert registrerte i eit sentralt dataregister (Kukontrollen). Ved hjelp av statistiske metodar reknar ein ut dei arvelege eigenskapane som oksane vidarefører til sine avkom. Oksane som vert brukte i avkomsgransking blir kjøpt inn til Geno frå norske mjølkeprodusentar. Desse vert kalla ungoksar.
10-12 av dei beste avkomsgranska oksane kvart år vert vald ut som fedre til neste generasjon og vert kalla eliteoksar. Kvar eliteokse får mange tusen avkom kvar og er sjølv søner av dei beste kyrne og dei beste oksane i NRF (Norsk Raudt Fe) - populasjonen.
For å kunne drive eit ordentleg avlsarbeid må bøndene som er medlem i kukontrollen bruke ungoksesæd på 40% av kyrne og eliteoksesæd på 60%. Eliteoksane skal brukast på dei beste kyrne i besetninga.
Gjennom avlsarbeidet med NRF skal dei norske mjølkeprodusentane få ei ku som er frisk og fruktbar, har god produksjon av mjølk og kjøt, god livskraft, eit funksjonelt jur, god kropp, sterke bein og godt lynne.
Om du ønskjer å lese meir om dette, ligg det mykje informasjon hos Geno.
472 og inseminøren

Ei ku har ein brunstsyklus på 21 dagar i snitt og i går kveld viste 621 og 472 tydelege teikn på at dei var i brunst. Fordelen her på garden er at inseminøren bur på garden og er kona i huset, dermed kan kyrne bli inseminerte når husbonden ønskjer det.
621 og 472 vart inseminerte kl 2130 på kvelden. :)
Drektighetstida til ei ku er på om lag 281 dagar, så då krysser me fingrar for at desse to har tatt kalv og at det kjem to flotte kalvar om litt over ni månadar.
Me har ein plan om å gje alle framtidige kalvane namn så me kjem nok til å spørje etter namneforslag her på bloggen etterkvart som kalvane vert fødde.
Følg med, følg med. :)
Legg gjerne att ein kommentar og. ;)

søndag 28. april 2013

Ny fjøs og ny blogg


Sidan det er så populært med "bondeblogger" om dagen, har me omsider
hive oss på denne trenden, og lagar no ein blogg om livet på Keilegavlen Gard.
Garden ligg aude og fredfullt til i Lindås kommune, eit godt steinkast frå Mongstad Oljeraffineri.
Til trass for dette har me innlagt straum og vatn. :)
Sjøen er næraste nabo i tillegg til ein del hyttefolk.
Sjefen sjølv, Jan Magne, overtok familiegarden i 2003.
I 2004 ankom ein avløysar, Torunn, som seinare skulle vise seg å bli kone på garden.
Saman driv me i dag Keilegavlen Gard.
Jan Magne driv i tillegg til garden med brøyting
og fôr- og strøsal.


23.juli 2011 vart kyrne flytta inn i ein ny heim (øvste biletet).
Det er mjølkestall og ikkje robot,
2x3 tandem, Westfalia.
Det tok ca 3 år å bygge fjøsen og mykje av arbeidet 
vart gjort av bonden sjølv.Garden består av ein kvote på 297 tonn og 41 årskyr.
Ei årsku definerast som "Ei ku med 365 fôrdagar etter første kalving".
I tillegg til dette er det rundt 60-70 ungdyr utanom som bur i gamlefjøsen.
Her er det kalving året rundt.
Kalvane har fått ein flott heim i nyefjøsen med kalvehytte og varmelampar.
Dei bur i nyefjøsen til dei er ca 5-6 månadar gamle.Dei siste pengane på byggelånet vart brukt opp på litt kunst fjøsen. :)
Christine Sudmann, frå Meland, vart leigd inn til å måle.
Biletet til venstre tok ho utgangspunkt i eit gamalt bilete frå garden
og improviserte på resten av veggen for å få ein heilskap.
Biletet til høgre er og måla etter eit bilete frå gamle tider på garden.


Her er bestemora til Jan Magne, Martha, framfor kårhuset med ei kvige.
Dette biletet er det og Christine Sudmann som har måla etter eit gamalt bilete.


 Dette er bestefaren til Torunn, Nils, som ungdom i Husdalen med hesten sin.
Christine Sudmann har og måla dette biletet.